1. ISKO VITAL    1. Dit is het Privacybeleid van Retail Platform Solutions B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland, en kantoorhoudende aan de Dr. Holtroplaan 38, 5652 XR, Eindhoven, Nederland ("ISKO VITAL"). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij de 'verantwoordelijke' voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid ("Privacybeleid"). 

    1. PRODUCTEN EN WEBSITE     1. ISKO VITAL heeft een verscheidenheid aan gezichtsmaskers ("Producten") ontwikkeld, welke worden aangeboden via de website van ISKO VITAL en momenteel te vinden zijn op www.iskovital.com ("Website").  
     2. Bij de aanbieding van de Producten via de Website verwerkt ISKO VITAL informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens"). Op de verwerking van Persoonsgegevens is verschillende wet- en regelgeving van toepassing, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").  
     3. In dit Privacybeleid leggen we uit waarom en hoe we Persoonsgegevens verwerken. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens door ISKO VITAL via de Website en/of met betrekking tot de Producten.
     4. Houd er s.v.p. rekening mee dat we bestellingen van onze producten niet beschouwen als persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid of de gezondheid van iemand anders, omdat gezichtsmaskers een veel voorkomend product zijn die op allerlei manieren kunnen worden gebruikt en soms zelfs verplicht zijn in het openbaar vervoer. ISKO VITAL verwerkt daarom geen speciale categorieën van Persoonlijke Gegevens en tracht dit ook niet te doen.  
     5. Naast dit Privacybeleid zijn de volgende documenten van toepassing op uw gebruik van de Website en het bestellen van Producten bij ISKO VITAL:
      1. Onze Algemene Voorwaarden, die hier kunnen worden geraadpleegd: www.iskovital.com/nl/pages/general-terms-conditions;
      2. Ons Cookiebeleid, dat hier kan worden geraadpleegd: www.iskovital.com/nl/pages/cookie-policy.

     1. KORTE OMSCHRIJVING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS      1. Afhankelijk van uw activiteiten verzamelt en verwerkt ISKO VITAL de volgende Persoonsgegevens:
      2. U bent een bezoeker van de Website – Wanneer u de Website bezoekt, verwerken wij bepaalde Persoonsgegevens om een optimaal gebruik van de Website mogelijk te maken. Meer informatie treft u aan in artikel 4 van dit Privacybeleid. 
      3. U bestelt Producten via de Website Wanneer u Producten bestelt via onze Website, verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens om er zeker van te zijn dat uw bestelling op tijd en in goede orde wordt geleverd. Meer informatie treft u aan in artikel 5 van dit Privacybeleid.  
      4. U maakt een Account aan via de Website ISKO VITAL biedt u de mogelijkheid om een Account aan te maken op de Website ("Account"), zodat u uw bestellingen kunt volgen. Meer informatie treft u aan in artikel 6 van deze Privacy Policy. 
      5. Voor de verwerking van Persoonsgegevens in verband met bovengenoemde activiteiten is ISKO VITAL de 'verwerkingsverantwoordelijke' zoals omschreven in de AVG. Dit houdt in, dat u uw vragen over de verwerking van Persoonsgegevens kunt richten aan ISKO VITAL. 

      1. U BENT EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE      1. Persoonsgegevens– Wanneer u de Website bezoekt, verwerkt ISKO VITAL de volgende Persoonsgegevens:
       1. Uw IP-adres;
       2. Uw browsertaal, gegevens van het apparaat dat u gebruikt om de Website te bezoeken; 
       3. Automatisch verzamelde Persoonsgegevens door het gebruik van cookies;  
       4. Persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt in uw communicatie met ISKO VITAL. 

Tenzij anders vermeld, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om deze Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van Persoonsgegevens geen voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens kan er in sommige gevallen toe leiden dat de Website niet optimaal kan worden gebruikt. 

       1. Bron – Wij verzamelen de Persoonsgegevens onder 4.1 van u en waar nodig geautomatiseerd. Er worden geen verdere of openbare bronnen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
       2. Doel – De Persoonsgegevens zoals vermeld in paragraaf 4.1 worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
        1. Om ISKO VITAL in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ISKO VITAL is onderworpen;
        2. Om ISKO VITAL in staat te stellen u het optimale gebruik van de Website aan te bieden; 
        3. Om u in staat te stellen met ISKO VITAL te communiceren via contactformulieren; 
        4. Om ISKO VITAL in staat te stellen de Website te ontwikkelen en op de markt te brengen en het gebruik ervan te onderzoeken.  
       3. Rechtsgrond – De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in punt 4.1 zijn:  
        1. Uw toestemming; 
        2. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ISKO VITAL is onderworpen;
        3. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ISKO VITAL, d.w.z. met betrekking tot het belang om ISKO VITAL in staat te stellen u een optimaal gebruik van de website te garanderen. Reclame via e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van verzet Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor, op basis van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al heeft gekocht uit ons assortiment. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier te benaderen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. 
       4. Bewaring – Wij handhaven de volgende bewaartermijnen, tenzij ISKO VITAL wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens voor een langere periode op te slaan:  
        1. Uw toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies – Deze Persoonsgegevens worden voor de duur van uw gebruik van de Website op één apparaat opgeslagen.  
        2. Analytics– Alle Persoonsgegevens in verband met analytics worden direct verzameld, waarna ze niet meer als Persoonsgegevens worden beschouwd en dus niet meer worden opgeslagen; 
        3. Communicatie– De Persoonlijke Gegevens in verband met uw communicatie met ons worden opgeslagen tijdens onze communicatie en gedurende een jaar daarna.    
       5. Cookies – Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van cookies op de Website via de middelen zoals die aan u worden gepresenteerd, zijn de Persoonsgegevens zoals die worden verwerkt in verband met het plaatsen van dergelijke cookies, gebaseerd op uw toestemming. De Persoonsgegevens zoals die worden verzameld via cookies en soortgelijke technieken zijn vastgelegd in ons ISKO VITAL Cookiebeleid www.iskovital.com/pages/cookie-policy.

       1. U BESTELT PRODUCTEN VIA DE WEBSITE OF MELDT ZICH AAN VOOR UPDATES       1. Persoonsgegevens– Wanneer u Producten bestelt via de Website, verwerkt ISKO VITAL de volgende Persoonsgegevens:
        1. Uw naam;
        2. Uw adres en uw afleveradres;  
        3. Uw contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer; 
        4. De gegevens van uw bestelling. 

Tenzij anders vermeld, bestaat er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van Persoonsgegevens geen voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens kan in sommige gevallen ertoe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan of uitvoeren. 

        1. Bron – De Persoonsgegevens zoals beschreven in punt 5.1 worden van u verkregen. Er worden geen verdere of openbare bronnen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
        2. Doel – De Persoonsgegevens zoals vermeld in punt 5.1 worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
         1. Om ISKO VITAL in staat te stellen u updates te sturen over onze producten; 
         2. Om ISKO VITAL in staat te stellen de overeenkomst die ISKO VITAL met u is aangegaan uit te voeren;  
         3. Om ISKO VITAL in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ISKO VITAL is onderworpen.  
        3. Rechtsgrond– De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in punt 5.1 zijn:
         1. Voor zover nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent of om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;   
         2. Voor zover nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ISKO VITAL is onderworpen; 
         3. De verwerking is noodzakelijk voor het doel van de gerechtvaardigde belangen die ISKO VITAL nastreeft, d.w.z. het belang om ISKO VITAL in staat te stellen u op de hoogte te stellen van de Producten, e.e.a. behalve wanneer deze belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, waarvoor bescherming van persoonsgegevens is vereist, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is. 
        4. Bewaring – Wij handhaven de volgende bewaartermijnen, tenzij ISKO VITAL wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens voor een langere periode op te slaan: 
         1. De Persoonsgegevens zoals genoemd in punt 5.1– Indien u ons uw toestemming hebt gegeven om u te e-mailen over onze Producten, zullen wij u gedurende een periode van één jaar daarna regelmatig onze nieuwsbrief e-mails sturen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, waarbij wij de door u voor dit doel gevraagde of bekendgemaakte gegevens afzonderlijk gebruiken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbriefdienst. Bij afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de door de wet toegestane omvang en op de wettelijk toegestane wijze, waarover wij u in deze mededeling informeren.
         2. Uw digitale contactgegevens– Indien u ons toestemming heeft gegeven om u te e-mailen over onze Producten, slaan wij uw naam en e-mailadres op, zolang u ermee instemt dat wij u e-mails sturen en voor een periode van een jaar daarna. 

        1. DERDE PARTIJEN         1. Teneinde ervoor te zorgen dat de Website optimaal werkt en ISKO VITAL in staat is de gemaakte afspraken uit te voeren, maakt ISKO VITAL gebruik van minimaal de volgende dienstverleners: 
          1. Vervoerders: wij maken gebruik van verschillende leverwijzen die door verschillende partners worden uitgevoerd; 
          2. Betaalpartners: we werken samen met verschillende betaalproviders om verschillende betaalopties mogelijk te maken. 
         2. ISKO VITAL kan uw Persoonsgegevens aan deze partners doorgeven om de overeenkomst uit te voeren zoals die is aangegaan. Deze partners worden in het kader van de AVG beschouwd als aparte 'verwerkingsverantwoordelijken', wat inhoudt dat u contact kunt opnemen met deze partners als u vragen heeft over de wijze waarop zij de Persoonsgegevens verwerken. 

        1. ONTVANGERS EN OVERDRACHT

         1. Het is mogelijk dat ISKO VITAL de Persoonsgegevens dient over te dragen aan derden, de zogenaamde 'ontvangers'. De categorieën van ontvangers waarmee ISKO VITAL Persoonsgegevens deelt zijn:
          1. De partners zoals bedoeld in artikel 6 van dit Privacybeleid; 
          2. Leveranciers, zoals maar niet beperkt tot het bedrijf dat de Persoonsgegevens namens ISKO VITAL opslaat, een externe IT-leverancier, leverancier van kantoorbenodigdheden, de partij die ISKO VITAL helpt bij direct-marketing activiteiten, onze boekhouder, accountant, juridisch adviseurs en andere professionele dienstverleners, de partijen die (het gebruik van) de Website beoordelen en onderhouden; 
          3. Alle ontvangers waarmee u expliciet of impliciet akkoord gaat bij het gebruik van de Website of het bestellen van Producten bij ISKO VITAL.   
         2. ISKO VITAL geeft in principe geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties. Indien ISKO VITAL persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of aan internationale organisaties doorgeeft, zal ISKO VITAL bepalen of een besluit omtrent adequaatheid zoals vermeld in de relevante wetgeving van toepassing is en, indien dit niet het geval is, zal de doorgifte uitsluitend worden uitgevoerd indien er adequate waarborgen van toepassing zijn. In dat geval zal een exemplaar van de betrokken documenten beschikbaar worden gesteld bij ISKO VITAL.
         3. ISKO VITAL geeft Persoonsgegevens door aan de volgende partijen, die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden:

        Party

        Locatie

        Toepasselijke waarborging

        The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

        United States

        Privacy Shield (click here)       1. RECHTEN            1. Afhankelijk van de omstandigheden geeft de AVG u de volgende rechten: 
            1. Het recht op toegang van Persoonsgegevens; 
            2. Het recht op rectificatie van Persoonsgegevens; 
            3. Het recht om ISKO VITAL te vragen om de verwijdering van Persoonsgegevens; 
            4. Het recht om ISKO VITAL te vragen om beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens; 
            5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 
            6. Het recht op gegevensportabiliteit; 
            7. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking;  
            8. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). 
           2. Meer specifiek heeft u het recht om uw account te allen tijde te verwijderen. In dit geval zal ISKO VITAL uw Account verwijderen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u uw bestelgeschiedenis niet meer kunt ophalen.  
           3. ISKO VITAL voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit, zoals profilering als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG.  

           1. HET VEILIGSTELLEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS         1. ISKO VITAL hecht veel waarde aan de veilige verwerking van persoonsgegevens. Daarom implementeert ISKO beveiligingsmaatregelen, zoals, maar niet beperkt tot, waar nodig:
 • de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
 • de mogelijkheid om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en het herstelvermogen van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
 • de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en de toegang tot Persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
 • een procedure voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

 1. WIJZIGINGEN  1. ISKO VITAL kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. U wordt verzocht de Website te raadplegen om eventuele updates te bekijken en altijd onze meest recente Privacy Policy door te nemen alvorens Persoonlijke Gegevens aan ISKO VITAL te verstrekken.   1. VRAGEN     1. Indien u vragen, problemen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, de verwerking van persoonsgegevens of de diensten van ISKO VITAL, kunt u contact opnemen met support@iskovital.com.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven op onze website.

PRIVACY BELEID
Pre-loader
Liquid error: Could not find asset snippets/geolizr-redirect.liquid
x

Nederlands